Europæisk møde om global undervisning

Hub 4 positive news

Europæisk møde om global undervisning

MUNDU er i 2017 blevet dansk repræsentant i paraplyorganisationen Concord for arbejdsområdet, der handler om global undervisning. Nu har vi været til det første møde. Læs her om nogle af de mange vigtige emner, der blev diskuteret på mødet i Bruxelles.

Hub 4 mødeConcord er en større paraplyorganisation, som samler europæiske udviklingsorganisationer. MUNDU er medlem gennem Globalt Fokus. Concords formål er at bidrage til at skabe en verden fri for fattigdom, hvor alle mennesker er lige og nyder deres rettigheder. Organisationen arbejder via dialog og lobbyvirksomhed i forhold til EU’s politikker, og der er fire arbejdsområder: 1) Bæredygtig udvikling og politisk sammenhæng, 2) finansiering af udvikling, 3) fremme af civilsamfundets råderum og 4) globalt medborgerskab og engagement. Arbejdsområderne kaldes ”hubs”, som betyder centrum eller netværk, og det er i hub 4, MUNDU netop har deltaget i et af de to halvårlige møder. Der var repræsentanter til stede fra Belgien, Estland, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Tyskland, Malta, Portugal, Slovakiet, Tjekkiet, Serbien, Skotland, Spanien, Ungarn, Østrig og flere andre.

Positive nyheder fra landene

Hub 4 positive newsAlle deltagere var blevet bedt om at have nationale, positive nyheder vedrørende global undervisning med. I starten af mødet skrev vi dem ned på post-it-sedler og hængte dem op på en opslagstavle. Der var mange blandede nyheder. Jeg havde konsulteret arbejdsgruppen “Den globale dimension i uddannelse”. Hvert af medlemmerne i gruppen var kommet med gode nyheder, og jeg valgte at viderebringe den om, at Danmark for tredje år i træk laver et samarbejde om Verdensmålene på webstedet Verdenstimen.dk.

National strategi for global undervisning

I forbindelse med spørgsmålet om, hvordan det går med at oprette en national strategi vedrørende global undervisning i de enkelte lande, kunne Letland og flere andre lande fortælle om, hvordan global undervisning (også kaldet DEAR = Development Education Awareness Raising) bliver kastet frem og tilbage mellem Undervisningsministeriet og Udenrigsministeriet, både hvad angår finansiering og lovgivning. Organisationerne bliver nødt til at kalde global undervisning for DEAR eller uddannelse for bæredygtig udvikling og andet, afhængigt af hvilket ministerium de taler med. Det er helt i tråd med, hvordan det ser ud i Danmark. Her er det først og fremmest Udenrigsministeriet, som via finansiering og publikationer støtter op og taler om global undervisning.

hub 4 national strategyDen tyske repræsentant fortalte om vanskeligheder ved at have en fælles national strategi for global undervisning på grund af den føderale delstatsstruktur. Til gengæld har Østrig en strategigruppe om global undervisning, der også omfatter ministerier. Finland har en national strategi fra 2004, som aldrig er blevet brugt, og de har endda en fra 2011, som aldrig er blevet implementeret. Derfor prøver de at indlede en dialog med mange forskellige aktører for at skabe en større lobbyvirksomhed i forhold til global undervisning (se den fulde liste her).

Opdateringer fra øvrige organisationer

Den finske deltager, der havde været i Canada til UNESCOs tredje forum om global undervisning fortalte om, hvordan UNESCO lige nu er i gang med at skrive indikatorerne til Verdensmålet 4.7 (som direkte handler om global undervisning). Alle er velkomne til at sende forslag om gode indikatorer direkte til UNESCO.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. 4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Derefter fortalte repræsentanten fra Finland om, hvordan Europarådets Nord-Syd-center afholder flere aktiviteter i forbindelse med global undervisning, blandt andet Global Education Week som finder sted hvert år i november eller oktober. GENE (Global Education Network in Europe = består af statslige aktører) får i øjeblikket flere ressourcer. Deres rapporter er meget venlige og ufarlige, idet de ser på global undervisning fra statens side. Se fx deres udgivelse Global Education in Europe Revisited – the state of Global Education 2015.

Nedskæringer på global undervisning

Concords styregruppe har været nødt til at skære budgettet i hub 4 ned med 50 %. Det har betydet store ændringer i arbejdsplanen for 2017, og programsat arbejde har måttet tages ud af planen igen. Nedskæringen blev mødt af kritiske kommentarer mod styregruppens beslutning på mødet. Det er nemlig ikke første gang, der sker nedskæringer i forhold til global undervisning.

I en dansk kontekst oplevede arbejdsgruppen for at styrke den globale dimension i uddannelserne det samme. Først blev arbejdsgruppen indlemmet i Global Fokus og fik tildelt et årligt budget. Året efter blev beløbet sparet væk af Global Fokus’ styregruppe. Mange grupper, som arbejder med global undervisning rundt omkring i Europa, er ude for samme stedmoderlige behandling. Platformene og organisationerne nedprioriterer støtten til at arbejde for global undervisning, selvom det er en central del af udviklingsarbejde. Diskussionen gik blandt andet på, at hub 4 skulle arbejde hårdt på trods af nedskæringer, og at hub 4 kunne støtte op om arbejdet ved at hjælpe hub 3, der arbejder med civilsamfundets råderum.

Køn og global undervisning

Hub 4 gender mainstreamingConcords gruppe for integrering af kønsaspektet satte os i gang med gruppearbejde. Vi skulle diskutere køn i forhold til organisationen. Før vi kom i gang, sagde deltageren fra Tjekkiet, at hun var blevet voldsomt provokeret af, at der blev sagt, at Concord foretrak en kvinde, når begge køn var lige kvalificerede. Hun kunne ikke se, at det var ligestilling. Hun påpegede også, at langt flere kvinder end mænd arbejder i udviklingsorganisationer, og at mænd typisk sidder i ledelsen af disse organisationer.. Derefter havde vi en længere diskussion om, hvad man som organisation kunne gøre. Vi blev enige om, at Concord skulle indføre en generel passus om ikke-diskrimination på basis af køn, etnicitet, handicap, race og religion. Vi talte også om, hvordan en organisations kultur i forhold til børn og babysitning kunne ændre på ledelsens sammensætning. Derudover bemærkede vi, at asiatiske lande var kommet længere end Europa i forhold til at kunne rumme tredje køn. Vi anbefalede, at Concorde også indførte denne rummelighed. Endelig fik vi produceret en fin plakat med vores ideer til gender mainstreaming, som vi brugte til at informere resten af mødets deltagere om vore diskussioner.

Verdensmålenes vagthund

Der er kommet en ny vagthund, som skal holde øje med, at europæiske stater implementerer FNs Verdensmål. SDG Watch Europe er bredt sammensat af mange forskellige civilsamfundsorganisationer inden for miljø, menneskerettigheder, det sociale og andre sektorer. Ingo Ritz fra organisationen kom på besøg på mødet og fortalte om deres fire arbejdsområder: 1) fortalervirksomhed på højt niveau for en ambitiøs implementering af Verdensmålene, 2) monitorering af implementeringen, 3) engagering af borgere og organisationer, og 4) endelig handler det sidste arbejdsområde om at være innovativ, at reflektere, eksperimentere og at lære sammen.

Finansiering af global undervisning

En af betingelserne for god global undervisning er naturligvis ordentlig finansiering. Hvis Verdensmålene skal lykkes, så skal global undervisning have støtte og finansiering. En arbejdsgruppe i hub 4 arbejder med at kortlægge, hvordan EU-landene finansierer global undervisning. Gruppen arbejder ovenpå det arbejde, som blev udført i rapporten DE Watch. Et af problemerne med at undersøge det er dog, at begreberne kaldes noget forskelligt i forskellige lande (’DEAR = Development Education and Awareness Raising’, ’global undervisning’, ’uddannelse for bæredygtig udvikling’, ’global learning’, ’education for global citizenship’ osv.). En anden udfordring er, at arbejdet skal foregå uden et budget, fordi der ikke længere er råd til kortlægningen efter budgetnedskæringerne i hub 4.

”Many of us work for nothing. We work on fumes. We aim for all eu-countries, but we need that the national platforms will work for the study i.e. finding the statistics from the ministries”; (et medlem af arbejdsgruppen)

Desværre er det et meget stort arbejde, og noget større end arbejdsgruppen troede. Nord-Syd centeret vil også gerne kortlægge alle landene via deres arbejde med lande-profiler. Måske er der mulighed for at samarbejde med dem, eller måske kan GENE eller en anden aktør være med til at finansiere vores rapport.

En rapport med sammenligninger af de forskellige bevillinger og puljer til global undervisning kan desværre også blive misbrugt af nationale regeringer, da de kan bruge informationen til at skære ned nationalt.

Konsensus

En arbejdsgruppe i hub 4 har været inddraget i den offentlige høring af den fælleseuropæiske udviklingspolitik. Her har det handlet om, at få global undervisning ind som et tydeligt begreb. Kommissionen anvender DEAR-begrebet, som hub 4 mener, er lidt forældet. Hub 4 så det hellere erstattet af GCE = Global Citizenship Education (global undervisning), sådan som UNESCO anvender begrebet. Arbejdsgruppen er dog nogenlunde tilfreds med den formulering, det er endt med.

EU’s DEAR-call

EU finansierer global undervisning via de såkaldte DEAR-calls (DEAR = Development Education and Awareness Raising), hvor de efterlyser projekter. Ved mødet fik vi kendskab til mellem 7 og 15 godkendte ansøgninger. Det er blevet sværere, idet der skal en stor gruppe (konsortium) med mange lande til for at kunne indsende en ansøgning. MUNDU har deltaget i en ansøgning, som er blevet godkendt. Til efteråret indleder vi arbejdet med projektet, som handler om at styrke FN’s 17 Verdensmål via partnerskaber og aktiviteter, som vi tidligere har omtalt her.

Generelt kan Concord ikke få lov til at indgå i en officiel dialog direkte med kommissionen om DEAR. Concord vil for eksempel gerne have, at ansøgninger ikke kan droppes på basis af teknikaliteter, og at ansøgere kan få lov til at indsende flere ansøgninger. Det kunne også være godt, hvis ansøgere som ikke har adgang til nationale puljer, får fortrinsret til EU-midlerne.

Heldigvis har der dog været uformelle samtaler. Fx har der været lidt snak om, at nationale platforme kan få lidt mere finansiering i forbindelse med, at landet har EU-lederskab. Det er dog meget uklart og usikkert. En anden udfordring ved DEAR-ansøgninger er, hvordan man kan måle virkningen af dem. Ændrer projekterne i virkeligheden folks adfærd? En anden information, som kom frem ved mødet, er, at kravet om, at de nye medlemsstater har fortrinsret til midlerne, tilsyneladende bliver droppet i fremtiden. Nye prioriteter for de næste calls bliver Verdensmålene, køn, migration og sikkerhed.

Værdier og rammer

En arbejdsgruppe i hub 4 er i gang med at lave et dokument, der skal udmunde i en analyse af, hvordan Concord og medlemmerne kommunikerer global fattigdom og alle de udfordringer, der er forbundet med international udvikling. Den analyse er inspireret af det projekt om reframing, som CISU sammen med Holland og Tjekkiet deltog i for nogle år siden. Ligeledes skal analysen undersøge, hvilke underliggende værdier kommunikationen formidler. Der skal ansættes en konsulent, som skal udføre arbejdet. Men med nedskæringen i budgettet er det uvist, hvor stor analysen kan blive, og om de enkelte platforme kan medvirke til at finansiere den.

Tallinn og hub 4

Næste møde kommer til at foregå i november i Estland. Det er blevet lagt der, fordi Estland har EU-formandsposten, og derfor kan hub 4 finde midler derigennem. Udover selve mødet vil der være en workshop om transformative change.

 

Her kan du læse det officielle referat fra mødet.

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.