Greta Thunberg anlægger sag

Greta Thunberg anlægger sag

MUNDU’s praktikant Elena Camelia Mitru har skrevet om Greta Thunberg og klimakrisen.

Greta Thunberg har sammen med 15 andre børn anlagt sag mod fem lande – Argentina, Brasilien, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet – på grund af klimakrisen gennem FN’s konvention om børns rettigheder. Hun siger, at landene ikke har holdt deres løfte om at beskytte børns rettigheder ved at ignorere klimatruslerne. “Budskabet er, at vi har fået nok”, sagde hun ved et UNICEF pressemøde (læs mere i artikel i The Guardian).

De to største syndere i forhold til drivhusgasudslip er USA og Kina. De har dog ikke underskrevet den del af konventionen, som giver børn mulighed for at få prøvet sagerne ved overtrædelser. Derfor var Kina og USA ikke inkluderet i anklagen.

FN’s klimamøde 2019

FN’s klimamøde i 2019 var beregnet på at sætte skub i landenes ambitioner om at gøre noget ved klimakrisen – og at tage forskernes advarsler alvorligt. Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at reducere gasser, der opvarmer kloden, skal vi tredoble eller femdoble vores hiditige indsats (læs mere i United in Science Report).

FN topmødet bidrog desværre ikke med nogen nye planer om radikale nedskæringer i drivhusgasudslip. Indien talte om bidrag, som allerede var givet, Tyskland talte om at stoppe for kulminer i landet – men først i 2038, Kina nægtede at komme med nye bidrag mod klimakrisen, mens Brasilien, USA, Canada og Australien slet ikke var til stede.

I sagsanlægget beskriver de børnene, som kommer fra 12 lande, hvordan deres menneskerettigheder er blevet krænkede. De nævner hvert af landene for deres svage løfter om at reducere drivhusgasser, og de siger, at deres liv allerede er blevet berørt af krisen. Derfor beder de landene om omgående at tilpasse deres klimamål og samarbejde med andre lande om at gøre noget ved krisen.

Greta Thunberg afslører, at det er umuligt at bekæmpe klimaforandringer og samtidigt fortsætte med at måle et lands succes via økonomisk vækst.

Mange mener, at de rige lande kan fortsætte med at udnytte de fattige landes ressourcer for at tilfredsstille deres egne selviske og grådige behov for overforbrug. Det er de samme mennesker, der ignorerer videnskabelige fakta og negative konsekvenser, fordi de ikke rammer dem selv direkte.

Greta Thunberg er blevet et billede på den globale bevægelse på bare 13 måneder. Hun har skubbet klimakrisen til toppen af nyhederne og inspireret millioner til at gå på gaden og demonstrere. Hun repræsenterer den nye generation, som er de første der mærker effekterne af den økologiske og klimakrisen. Det er den sidste generation, som kan gøre noget for at stoppe katastrofen.

Vi står ved en korsvej

Ansvaret for at bekæmpe klimaforandringer ligger hos os alle. Folk må erkende, hvor vigtig problemet er lige nu, og hvor katastrofalt det kan gå, hvis verdens ledere og politikere ikke gør noget. Greta repræsenterer en fornuftens stemme på en tid, hvor grådighed og overforbrug er blevet til det normale. Hvis vi ignorerer og marginaliserer hende, så kan vi lige så godt gøre det ved ethvert ungt menneske, som rejser sig og fortæller os om videnskabelige sandheder.

I øjeblikket befinder vi os i en situation, som kan beskrives som at stå ved en korsvej.

Én vej ud af klimakrisen leder til stærk økonomisk vækst på kort eller mellemlangt sigt. Den skaber skader, som ikke kan repareres på længere sigt.

Den anden vej inkluderer, at vi må acceptere, at den økonomiske vækst bliver afbrudt – og den bliver mødt med stor modstand. Det er den vej, som på et tidspunkt kan ende med at redde planeten. Vi må bare håbe for planetens og menneskehedens fremtid, at det er nummer to vej, som bliver valgt.

 

Læs en rapport om statistik om den seneste klimavidenskabelige dokumentation her (United in Science High-Level Synthesis Report 2019).

Læs mere om de 16 børn og deres petition til FN’s komite for børns rettigheder her (Children vs. Climate Crisis).

Greta Thunberg sues 5 countries

On 23rd September, Greta Thunberg together with 15 other children, have filed a legal complaint against 5 nations (Argentina, Brazil, France, Germany, and Turkey) over the climate crisis through the UN Convention on the Rights of the Child. Thunberg stated that by ignoring the climate breakdown, world leaders were not keeping their promise to protect the rights of the children: “The message is that we have had enough”, she mentioned at a media conference held at UNICEF (see The Guardian article).

Unfortunately, the United States and China, which are the biggest culprits among the world’s top greenhouse-gas emitters, haven’t signed the section of the treaty allowing children to seek justice for infringements. As a result, China and the US were not included in the complaint.

The 2019 UN Climate Action summit

The 2019 UN Climate Action summit was designed to accelerate the ambition of countries to address the climate crisis and to take into consideration the urgent warnings of scientists. In order to meet the goals of the Paris Agreement, commitments to reduce planet-warming gases must be at least tripled and increased up to fivefold (see the United in Science Report).

However, the summit did not deliver any new plans regarding the radical cuts in greenhouse gas emmissions. India mentioned commitments made in the past, Germany  set out the end of coalmining in the country but only by 2038, China declined to put forward any new measures to tackle the climate crisis, while Brasil, the US, Canada, Australia were not present.

In their filing, the children, who come from 12 different nations, describe how their human rights have been violated.They call out each of the countries for their weak pledges to reduce greenhouse gases and say that their lives have already been impacted by the climate crisis. Accordingly, they ask that the countries to immediately adjust their climate goals and work with other nations to address the crisis.

Therefore, Greta Thunberg exposes that it is impossible to fight climate change and continue to measure national success by the rate of economic growth.

We are at crossroads

Many people who  support the idea that the Western world should continue to exploit the third world resources to satisfy their own selfish and greedy needs for materialism and overconsumption. They are also the same people who ignore scientific facts, and negative consequences which do not affect them directly or immediately.

In just 13 months, she become the image of a global movement that has pushed the crisis to the top of the news agenda and inspired millions to go out in the streets. Therefore, she represents the new generation which is the first to suffer the effects of the ecological and climate crisis. It is the last generation that can do something to stop the disaster.

However, the answer to fighting climate change lies in the need for collective action.  People need to recognize how serious the problem is right now, and how catastrophic it can turn out, if measures for improvement are not taken by world leaders and politicians. Greta represents a voice of reason in a time when greed and overconsumption seems to be the norm. Ignoring and marginalizing her would mean doing the same to every young person who stands up and exposes scientific truths.

The situation we find ourselves in at the moment can be described as standing at crossroads. One road leads to strong economic growth in the short-medium term, but creates damage which cannot be repaired in the long run. The other road includes some interruptions in the economic growth, is met with a lot opposition, but will eventually end up saving the planet in the long-term. We can only hope that for the future of our planet and for the future of humanity, the latter will be chosen.

 

See a report containing statistics on latest climate science information here (United in Science High-Level Synthesis Report 2019).

Find out more about the 16 children and the petition they have filed to the UN Committee on the Right of the Child here (Children vs. Climate Crisis).

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.