Anbefalinger til regeringen

Anbefalinger til regeringen

Regeringen vil nu lave en ny national handlingsplan for arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Bæredygtig udvikling vil blive tænkt ind i alle ministerier. Ligeledes vil regeringen gøre alvor ud af at vurdere konsekvenser af relevante lovforslag i forhold til verdensmålene. Regeringen regner med, at de kan offentliggøre den nye plan inden nytår 2020. I denne forbindelse har regeringen efterlyst konkrete skriftlige input til handlingsplanen.

MUNDU har indsendt et konkret input, der indeholder en række anbefalinger vedrørende global undervisning. Disse anbefalinger er parafraseret og oversat fra Envison 4.7: Roadmap in support of SDG target 4.7, som blev udgivet i forbindelse med Envision-konferencen i november 2019 i Helsinki arrangeret af Bridge 47.

Delmål 4.7

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Opfordring til regeringen om at være forløbere og visionære

Vi opfordrer den danske regering til at være forløber for at vedtage og gennemføre politikker, der respekterer menneskerettighederne og adresserer de vigtigste globale udfordringer i det 21.århundrede såsom klimaændringer, fattigdom og ulighed. Vi forestiller os, uddannelse for bæredygtig udvikling og forandring igennem hele livet som en basis for sådanne politikker. Global undervisning fremmer forandring og den nødvendige (ud)dannelse af borgere, samfund og systemer. Global undervisning skaber engagerede, aktive og kritiske borgere og opbygger konstruktive og demokratiske tilgange til forskel. Global undervisning og undervisning for bæredygtig udvikling kræver både at lære og at transformere tidligere læring.

Vi opfordrer til at skabe rammer, der kan støtte livslang læring knyttet an til bæredygtig udvikling gennem formel, ikke-formel og uformel uddannelse.

Formel uddannelse

= undervisning og læring som finder sted via uddannelser, kurser og institutioner som fører til formelle certificeringer og kvalifikationer, som er anerkendt af nationale uddannelsesmyndigheder.

Ikke-formel uddannelse

= enhver type struktureret, organiseret læringsaktivitet (fx frivillighed, organisationer, samfund), som har et formål men som ikke fører til en certificering eller kvalifikation, som er anerkendt af uddannelsesmyndighederne.

Uformel uddannelse

= enhver læring som finder sted i den sociale sfære eller i arbejdsrelaterede interaktioner udenfor et formelt eller ikke-formelt uddannelsesmiljø.

 

1. Uddannelse kan skabe transformation via delmål 4.7

Delmål 4.7 reflekterer den transformerende kraft som uddannelse har, ved at fremme globalt medborgerskab, bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, fred og anerkendelse af kulturel mangfoldighed.

Delmål 4.7 trækker på mange forskellige komponenter, derfor kræver det en mangefacetteret tilgang. For eksempel trækker delmål 4.7 på mange forskellige fagligheder for at opbygge de evner og kvalifikationer der skal til for at kunne engagere sig i de komplekse og usikkerheder som definerer globale temaer.

 

Vores anbefalinger

1. Støt en proces, som skaber nationale og regionale grupper, der reflekterer global undervisnings mange forskellige komponenters styrker og ekspertiser. Identificér fælles interesser, budskaber og handlinger, som kan forbinde interessenterne fra de forskellige områder på nye måder for at kunne opnå delmål 4.7

2. Skab nye muligheder for at efteruddanne praktikere og studerende i global undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Genbesøg tidligere antagelser og verdenssyn, aflæring og læring, udforsk forskelle og sikr meningsfuld inklusion af de mennesker, som systematisk er underrepræsenterede og marginaliserede.

 

2. Anerkend værdien af livslang læring og støt det via formel, ikke-formel og uformel læring

Livslang læring og uddannelse spiller en essentiel rolle i at fremme lige muligheder, social inklusion og social sammenhængskraft så vel som en bæredygtig fremtid.

 

Vores anbefalinger

1. Politikker vedrørende livslang læring bør anerkende formel og ikke-formel voksenuddannelse og uformel læring. Vi anbefaler at producere og implementere lovgivning, udvikle strukturer og sikre økonomi for voksenuddannelse. Verdensmålene har et større fokus på formel- og ungdomsuddannelse, så derfor anbefaler vi en udvidet forståelse af voksenundervisning, der har særlig fokus på borgerskabsundervisning og bæredygtig kultur oveni den almene efteruddannelse

2. Vi anbefaler at Den Danske Regering indgår i meningsfulde partnerskaber med ikke-formelle udbydere af uddannelse, inklusive civilsamfundsorganisationer, som partnere i udvikling af politikker i forhold til livslang læring. Vi anbefaler også, at passende ressourcer og essentiel infrastruktur vil blive udviklet for at styrke kapaciteten i civilsamfundet.

 

3. Tværsektorielt samarbejde

Det er nødvendigt med samarbejde på tværs af sektorer for at kunne opnå ambitionerne i delmål 4.7. Kommuner, regioner og stat må samarbejde med den private sektor, civilsamfundet, akademikere, medier, unge, undervisere og andre for at kunne mobilisere alle ressourcer for et bedre resultat.

 

Vores anbefalinger

1. Eksisterende multi-stakeholder grupper skal styrkes ved at sikre en bredere repræsentation også fra den private sektor, civilsamfundet, uddannelse og kultur

2. Verdensmåls-netværk skal fremmes på nationalt og regionalt niveau for at fremme og arbejde hen mod at opnå verdensmålene – også delmål 4.7

3. Multi-stakeholder grupper med fokus på delmål 4.7 på tværs af sektorer skal støttes. Økonomisk støtte skal skabes i både Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Grupperne skal indlede og støtte samskabelse af relevante politik-forslag, som er kædet til implementeringen af delmål 4.7.

 

4. Indikatorer for delmål 4.7

Det er svært at måle fremskridt for delmål 4.7, fordi det har en multidimensional natur, og fordi der er forskellige opfattelser af delmålets fokus.

Vi har brug for større klarhed om, hvordan delmål 4.7 relaterer sig til lokale sammenhænge. På den måde kan vi bedre fastslå relevant monitorering og hvilke indikatorer, der er mest relevante.

 

Vores anbefalinger

Den nuværende 4.7.1 indikator relaterer sig mest til det formelle uddannelsessystem (Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og (d) elevbedømmelse. Kilde: Danmarks Statistik). Der skal gøres en indsats, for at sikre at uddannelse gennemført i ikke-formelle og uformelle rammer og i løbet af livet også er fuldt ud anerkendt.

1. Udviklingen af indikatorer for, og monitoreringen af, delmål 4.7 skal ske i samarbejde med den meget sammensatte gruppe interessenter som er optaget af delmålet, også de som beskæftiger sig med formel og ikke-formel læring.

2. Der skal være en forpligtelse til at evaluere og genbesøge indikatorerne for at sikre, at de stadig passer til delmålet, sådan at det er foreneligt med den ånd, der er i delmål 4.7’s mange dimensioner.

 

5. Kompetencer for delmål 4.7

Disse kompetencer har med læring, engagement og kritisk refleksion at gøre. Ligeledes omfatter de også anvendelse af kognitive, affektive og adfærdsmæssige evner og forståelse. Disse kompetencer gør folk i stand til at spille aktive roller for at forandre samfundet på globalt, nationalt og lokalt niveau.

 

Vores anbefalinger

1. Udvikle kompetencer for at skabe forandring, som er nødvendige for at støtte op om bæredygtighed, inklusive det at håndtere usikkerhed, forandring af ulige magtforhold og etableringen af et inkluderende og demokratisk samfund

2. Sørge for vejledning og støtte til at anerkende og implementere disse kompetencer gennem alle former for livslang læring (inklusive formel, ikke-formel og uformel læring)

3. Sørge for efteruddannelse og kurser for lærere og andre undervisere for at støtte op om undervisningen i disse kompetencer

4. Udvikle vejledende læreplaner fra 0.klasse til 10.klasse og i ungdomsuddannelserne, som inkluderer undervisning og læring af relevante kompetencer

5. Sørg for at få en uafhængig monitorering af implementeringen af disse anbefalinger.

 

6. Ressourcer for delmål 4.7

Da delmål 4.7 er et nøglemål for at kunne implementere FN’s verdensmål, er det nødvendigt at sikre passende ressourcer for at muliggøre at vi når delmålet. Det betyder, dedikerede og tilstrækkelige fonde, passende teknologi og udvikling af relevante kapaciteter.

 

Vores anbefalinger

1. Designe langsigtede og flerårige finansieringsstrategier for at kunne opnå delmål 4.7. Finansieringen skal være tilgængelig til små, mellemstore og store civilsamfundsorganisationer i 2023. Og den skal være på mindst 3 % af den officielle udviklingsbistand. Dertil kommer øvrige relevante puljer fra fx uddannelses- og miljøbudgetter.

2. Økonomiske og andre ressourcer skal gøres tilgængelige for at sikre, at de vigtigste interessenter, der er fokuserede på delmål 4.7 har, vedligeholder og kan videreudvikle relevante kapaciteter (fx værktøjer, menneskelige og økonomiske ressourcer, værdier, lige adgang, færdigheder, viden, netværk, materialer) for at kunne udføre deres arbejde.

 

 

 

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].